..ගම්මාන හා විශාල වගා භූමීන්ගෙන් ගැවස ගත් තැනිතලා භූමිය මතින් වැටී ඇති මාවෙතහි ආරම්භයේ ඈතින් දිස්වූ කදුයාය පාමුලට ඔබ පැමිනෙන විටදී විශාල දැවයෙන් නිමවන ලද ආශ්‍රම භූමියට පිවිසුම් දොර‍ටුව හමුවනු ඇත.දෙපස පිහිටවා ඇති එම විශාල දැව කදන් දෙකෙහි එක් පසක “මෙතැනින් ඔබ ඇතුලුවන්නේ ඔබ තුලටය” කියාත් අනෙක් පස “කරුනාකර ඔබ ඔබ හැරෙන්නට වෙන කිසිවෙකු සොයා මෙහි නොපැමිනෙන්න” ලෙස සටහන්ව තිබෙනු දැකිය හැකි වනු ඇත. වසර සිය ගනනක් පැරනියැයි සිතෙන තරමේ විශාල වෘක්ෂයන් ගෙන් පිරුන මෙම ආශ්‍රම භූමියේ මද දුරක් ඉහලට නගින විට පලමුවෙන් හමුවනුයේ ගබඩා භාරකරුගේ කාර්යාලයයි. ඔබ ‍රැගෙන එනදැ අවම වන තරමට ඔහු ඔබට වඩාත් කැමති වනු ඇත.. – Pubudu Siriwansa