අන්තර්ජාලය මූලික මාධ්‍ය යුගය වඩාත් තිරනාත්මකය. සාම්ප්‍රධායික අත්දැකීම වන එක් දිසාවකට මූලිකව චලනය වන හා සීමිත ප්‍රභූ අනන්‍යතාවයක සිට විශාල බහුතරයක් දෙසට තොරතුරු චලනය වීම වෙනුවට සියල්ලන්ම අසා සිටින්නට වන මෙන්ම සියල්ලන්ටම දෑ කියන්නට සම අයිතිය ලැබෙන යුගයක අත්දැකිම අප පසුකරමින් සිටින්නෙමු. මෙය සාම්ප්‍රධායිකව සැලකීමේදී වඩාත් දියුනු සමාජ භාවිතාවකි.
Pubudu Siriwansa

#siriwansa