මේ සිද්ධිදාමයට අදාලව විධායකයේ පලමු ප්‍රසිද්ධ ප්‍රකාශයෙන්ම පැහැදිලිවම පවසා සිටියේ තමන් වෙතට නිසි අවධානය නොලැබීමේ වේදනාවට මෙලෙස ප්‍රතික්‍රියා කල බවයි. දියුනු පරිසරයකදි නම් තත්වය විග්‍රහ විය යුත්තේ සමාජ සමස්ථය මේ ආකාරයට අර්බුධයට යන ආකාරයට වඩා අදාල පුද්ගල පෞර්ෂ ගැටළුව පැහැදිලි කරගත යුතු දෙසට වුවත් එය බොහෝ අවස්ථාවලදී මෙන්ම මෙහිදීත් මග හැරුනා. නිතර නිතර හමුවන දෙවන පුරවැසියා අර්බුධයක් වීමේ ගැටළුව නැවතත් උඩට පැමින තිබෙනවා. සුපුරුදු ලෙස සමාජ පරිසරය යාවත්කාලීන වෙනවා වෙනුවට කැඳවන්නාව අභියෝගයට ලක් කරමින් සිටිනවා.   – Pubudu Siriwansa