“අරිට්ට කී වෙණ්ඩු පෙරුමාල්” නාමය සීතාවත ඉතිහාස කථාවේ නිතරම සදහන් වනු පෙනේ. වංශවත් පෙරුමාල් හත් කට්‍ටුවක් ලංකාවට පැමින සාමානය ජන ජීවිතය සමග මිශ්‍ර වූ බවට සදහන් වන අතර ඔවුන් සීතාවක රාජසිංහ රජතුන් වෙතටද විශාල මැදිහත් වීමක් කල චරිතයන් ලෙසට ඉතිහාස සාක්ෂි වේ. ඔවුනගේ රණ ශූරත්වයත් සමග මෙම බැදියාව වඩාත් ශක්තිමත් වූ අතර ශිව ආගමට සිතාවක ඉතිහාසය සඩාත් සමීකරවන්නටද එම සම්බන්දය බලපාන්නට ඇති බව විද්වතුන්ගේ මතයකි. රාජසිංහ රජුගේ මරනින් පසුව රාජත්වය ලැබූ “රාජ සූර්ය” කුමාරයා එම මරනයටද සම්බන්ද බවට සැක කරන ලද අතර ඔහු වෙතට නෙක ආකාරයේ විරෝධතා නිරන්තරයෙන් විනැයි සදහන්ය. මෙම කුමරු රජ කම ලැබීමෙන් පසුව මානියම්ගමට ගෙනැතිත් නවත්වන ලද දොඩම්පේ හහීයාගේ දියනිය රහසින් හමුවන්නට මානියම්ගම්,අට යන්නට පුරුද්දක් කර ගෙන සිටින අතර පෙර කී මනම්පේරි නොහොත් පෙරුමාල් සැගව සිට ඔහුව මරා දැමූ බවත් සඳහන් වේ. අනතුරුව රජකම පුරප්පාඩුව පිරවීම භාර වූවේ බොසෝ බන්ඩාර පුත්‍ර නිකපිටිය බන්ඩාරටය. බිසෝ බන්ඩාර හා මනම්පේරි අමනප වන ලද්දේ ඇගෙ දියනියක සරනපාවා ගන්නට කල යෝජනාවකින් අනතුරුව යැයිද පසුව පලා ගිය මනම්පේරි “ජයවීර බන්ඩාර” නමින් පෘතුගීසීන්ට හා ධර්මපාල රජුට එක්වූ බවටත් අතීතයේ සදහන්ය,