හදාරන්නන් පෙන්වා දෙන්නේ Petya ransomware ලෙසට පැමිනෙන නව හානිකරය විසින් encrypting ආකාරයට පත්කරන්නේ තනි තනි ගොනු ආකාරයට නොව සම්පූර්න දෘඩ තැටියම වන බවයි. බොහෝ විට Emailයක දවටා පැමිනෙන ලින්ක් එකක් ඔස්සේ පරිගණකය වෙතට පෙමිනෙන මෙම හානිකරය මෙම මස මුලදී mac-os-x භවිතාකරන්නන් ඉලක්ක කරගනිමින් තිබූ අවස්ථවකදී හදුන අගෙන ඇති බවටයි වාර්ථා වෙන්නේ. තවත් විටක Dropbox වෙතින් පැමිනෙන Trojan Horse එකක ලෙසට පැහැදිලි කරන මෙම හානිකරය විසින් පරිගණකයේ master boot record (MBR) වෙනස් කිරීමකට පත්කර අතර භාවිතාකරන්න වෙතට Microsoft’s CHKDSK utility ය ක්‍රියත්මක කිරීමට පොලබවන අතර ඒ තුලින්  Petya’s encryption process එක ආරම්භ වන බවායි පැහැදිලි කෙරෙන්නේ. මෙම Petya හානිකරය තම එන්ක්‍රිප්ෂන් ක්‍රියාවලිය අවසන් කල පසුව භාවිතාකරන්නා වෙතට ඉදිරියට යාමට Key එකක් යෝජනා කරන අතර අනතුරුව පද්ධතිය ආසාධිත බවත් යතා තත්වය සදහා  recovery key  එකක් මිලදී ගැනීමට සිදුවන බවටත් පැවසෙන සටහනක් පැමිනෙන බවටයි දැක්වෙන්නේ. හදාරන්නන් පවසනේ භාවිතාකරන්නන් administrator account එක මග හැරීම ඔස්සේ මෙන්ම anti-malware software එක යාවත්කාලීනව තබා ගැනීම මෙන්ම ඊමේල් ඔස්සේ පැමිනෙන සැක සහිත Link අවදි නොකිරීමත් වැදගත් වනු ඇති බවයි. Pubudu Siriwansa