ඇමරිකානු හදාරන්නන් පිරිසක් පවසන්නේ තමන් නව charging technology එකක් සදහා සාර්ථකව අත්හදා බැලීම් සිදුකරමින් සිටින බවයි. විශේෂයෙන් සකස් කරන ලද පාවහන් පතුලක් ඔස්සේ භාවිතාකරන්නා විසින් එය පැලද ඇවිදීමේදී ලබා ගන්නා බලය සමග මෙම නිපද වීම සාර්ථකව අත්හදා බලා ඇති අතර, ඔවුන් වැඩි දුරටත් පෙන්වා දෙන්නේ එමනිපද වෙන බලය තමන් භාවිතාකරමින් සිටින mobile devices එකක් සදහා එවලේම භාවිතාකිරීම හෝ පසුව භාවිතාව සදහා ගබඩා කර තබා ගැනීමේ හැකියා වෙන්ද යුත්ත වනු ඇති බවයි.  මෙම  “bubbler” device වල චලනය වන කොටස් නොමැති අතර භාවිතාකරන්න අප තැබීමේදී ලබා ගන්නා pressurised gas ඔස්සේ මෙම බල නිපදවීම සිදුවන බවයි. එම හදාරන්නන් වැඩි දුරටත් පෙන්වා දෙන්නේ සාමාන්‍ය ස්මාර්ට් දුරකථනයක් සදහා 2 watts බල අවශ්‍යතාවයක් සැහෙන අතර මෙම නිපයුම සමග හත‍රැස් මීටරයක් ඔස්සේ 10 watts බල නිපැයුම් හැකියාවක් ගෙනෙන බවයි.එසේම වැඩි දියුනු කිරීම් ඔස්සේ මෙම බල නිපැයුම් ප්‍රමානය 10 kW දක්වා වැඩිකර ගැනීමේ හැකියා අවකාශයද ඔවුන් පෙනවා දෙනවා.