එලබෙන යුගය IoT යුගය ලෙසට වඩාත් අවධාරනය කරන්නට ඔවුන් වඩාත් කැමති වනු පෙනේ. දෑ තොරතුරු ගත කිරීමේ යුගය වේගයෙන් මිනිස් ජීවිතය අවට වන බොහෝ අවකාශ සාර්ථකව ග්‍රහනයට ගෙන ඇත. මිනිස් සීමා බොහොමයක් සාර්ථකව ඉදිරියට තල්ලු කර දමන්නට එය මිනිසාට වඩ වඩාත් සහය වෙමින් ඇත. ඔබගේ විනෝද ජීවිතය, සෞක්‍ය ජීවිතය, රජකාරී ජීවිතය සෑම තැනකම පාහේ වන දත්ත තත්වයන් සාර්ථකව ග්‍රහනය කර ගන්නට, වඩාත් ප්‍රථිපලදායී ලෙසට නැවත සකසා දෙන්නට එයට හැකි වී ඇත. ජීවිතය අවට වන නෙක භාවිතාවන් අවස්ථාවන් සදහා වඩාත් තීක්ශනව සාමීපවනට අවශය නම්‍ය බව උපාංග ලෙසට එය අත්පත්කර ගෙන ඇති බව හදාරන්නන්ගේ පිලි ගැනීමය.
මීලග පරිවර්ථනයට අප සමීප වෙමින් ඇත. එනම් දත්ත උපාංග තනි තනි ලෙසට ‍රැස්කරගන්නා, සකසා ගන්නා දත්ත තොරතුරු උපාංග අතර ස්වධීනව  හුවමාරු වෙමින් මිනිස් ජීවිතයේ මීලග අදියරක් ඉදිරියට ලියන්නට එය සූදානම් වෙමින් සිටී. පුදගල ජීවිතයේදී මෙන්ම කාර්යාල ජීවිතයේදී පමනක් නොව ආයතනයක් ලෙසට නගරයක් ලෙසට, රටක් ලෙසට ‍රැස්වන දත්තයන් , නැවත සැකසුම් , වඩාත් කාර්යක්ශම භාවිතයක් සදහා සූදානම් වීම හෙට දිනයේ අපට ගෙබ්න දෙන බවට එය පොරොන්දුවෙමින් ඇත. ඔබ සිටින්නේ නිවසේද, ගමනා ගමනය අතර මැදද, කාර්යාලයේද ලෙසට කොතැනක උවත්  IoT යුගය ඔබ නිරන්තරයෙන් සම්බන්දිත බවට වගකියනු ඇත. සහයක බව සුරක්ශිතබව නිරන්තරයෙන් ගෙනෙන්නට කටයුතු කරනු ඇත.

  • – Pubudu Siriwansa