හමායන සුලංරොද සොලවන අතුකොල නිසා නැගෙන හඬ ඇරෙන්න පරිසරය නිහඬවෙනකොට,පෙරදිග කඳු සිකර අතරින් අහස්කුසට නැගෙන හිරුමඩල අපරදිග කඳුසිකර අතර සැගවගියාම අවසන්වන දවසට අවනතව ගතකරන නිකලැල් ජීවිතය හරිම ශාන්තිමත්.දිනාගන්න බැරිඋනු ජීවිතයට එරෙහියව නොවේ , එතැන දිනා ගන්නතරම් දෙයක් නැතිබව තේරුම් ගියනිසා එකගවුනු නිසා, එදිනෙදා ජීවිතයේදී පසිදුරන් ඔස්සේ ගලා එන හිස් උත්තේජන තවදුරටත් ජීවිතය ප්‍රබොදමත් නොකරන නිසා එකග උනු, සමහර විට අරුත් සුන් බව තෙරුම් ගත්තත් මුක්කුගසමින් අමාරුවෙන් පවත්වාගෙන යන ජීවිතයයට වඩා නිර්භයව වෙනසට එකගවුනු නිසා ලබා ගත් ජීවිතය. ඒක හරිම විසිතුරු අත්දැකීමක්…
-TharuMinisa By Pubudu Siriwansa