එම ව්‍යාපෘතිය නම් වන්නේ “Phylter” ලෙසටය.  functional near-infrared spectroscopy (fNIS) ඇසුරෙන් ගොඩ නැගෙන උපාංගයක් ඔස්සේ භාවිතාකරන්නගේ forehead වල රුධිර ධාහවනය මැනීම සමග ඔහුගේ මනස කාර්ය බහුල බව හා සැහැල්ලු බව හඳුනා ගන්නේ ආලෝක තරංග ඇසුරෙනි.  මෙම තොරතුරු ඇල්ගෝරිතමයක් භාවිතාකරන්නට වඩාත් අන්‍යනය වන ආකාරයට සකස් කර ගැනීම සදහා යොදා ගනී. අවසානයේ ලැබෙන්නේ  භාවිතාකරන්න කාර්ය බහුල  අවස්ථාවලදී තම උපාංගය වෙතට පැමිනෙන පනිවිඬ, ඇමතුම් ආදිය අදාලවන වැදගත් කම අනූව පාලනය කරන මෘදුකාංග සහයකයෙකි.
හදාරන්නන් පැහැදිලි කරන්නේ අනගතයේදී භාවිතාකරන්නව වඩාත් තේරුම් ගත් දත්ත උපාංගයක් පැමිනීමේ පෙර අවස්ථාවක් නිර්මාණය වෙමින් ඇති බවකි. ඔහු තම රථය පදවමින් සිටින විටක, කාර්ය බහුල රාජකාරී අවස්ථාවකදී කරදරකාරී විය හැකි තොරතුරු පනිවිඬ පාලනය කිරීම සදහා දැනටමත් භාවිතාකරන්නන් වෙතින් පැමිනෙමින් ඇති අවශ්‍යතාවයට මෙය කදිම විසඳුමක් වනු ඇති බවකි.