සමහර  අයට දහම යනු නීති රීති ගොඩක් පමනි. කන බොන සිනාසෙන කතා කරන සියල්ල පාලනය කරන්නට ආ හතුරෙකු ලෙස දැනෙයි. මේ ආශ්‍රමය තුල කිසිදිනක අන නොදෙයි. ආශ්‍රමයට අමුත්තෙකු වන පලමු මාසය තුල දීම පැහැදිලිව වටහා දෙන්නේ ” ඔබ මනින්නට මෙහි කවුරුත් නොමැත.ඔබව පාලනය කරන්නට නීති රීතිද නොමැත. කරුනා කර ඔබම මෙහි සිටින අනෙකුත් ඇත්තන් දෙස බලා ඔබව පාලනය කරගත යුතු ආකාරය ගැන තක්සේරුවකට පැමිනෙන. මෙහි සිටින වාඩාත්ම සීලය ප්‍රගුන කල ඇත්තන් සිටින්නේ කදුමුදුනතටම වන්නය. ඔබට ඇවැසිනම් හෙටම ඉහලම පිහිටි කුටියකට යා හැකිය. නමුත් මම ඔබට අයාචනය කරමි. ඔබට දැරිය නොහැකිතරමේ ඔබේම පාපයට එක වර නිරාවර්නය නොවන්න. කදුමුදුනත දෙස නොව වැඩි අවදානයක් ඔබේ ඉදිරි පියවර දෙසට යොමන්න. ඔවුන් කදු මුදුනතට  ගියේ එලෙසයි.” මම පිලිගනිමි. මෙය ටිකක් වෙනස් සේ ඔබට හැගුනද කරුනා කර දෙවන වරද කියවා බලන්න උත්සාහ කරන්න. – Tharu Minisa