බොහෝ නගරවල සෑම රාත්‍රියක්ම එක වාගේය. නගර උද්‍යානයේදී නම් මේවා අතර වෙනස් කම් ඇත්තේය. ඒවා සාම්ප්‍රධායික ඒවාය. ඔවුන් සතියේ දින හත නෙක ආකාරයට බෙදා ජීවිතය සමබර කරගන්නට සහය වෙයි. “කියවන ලියන” අයගේ රාත්‍රිය වඩාත් නිශ්චලය. නගරයේ වන පොත පත කියවන්නට ලැදි වුන් ගෙන් උද්‍යානය පිරී යයි. එදිනට උද්‍යාන්යේ කෙරවල් වල විවිධ සාහිත්‍යධරයන් ප්‍රිය කරන්නන් කන්ඩායම් ගතවී තම ප්‍රිය සටහන් කරුවන් ගැන රුචි අරුචිකම් බෙදා හදා ගනී. මේ අපූරු සිකුරාදාවන් කිහිපයකට පසු මා තැබූ දින සටහනක් මතකයට නැගේ. එනම් ” දැන් මා ජීවත් විය යුත්තේ ඇයිදැයි පැහැදිලිය. ඒ එලබෙන සිකුරාදාත් උද්‍යානයේ සහිත්‍ය සක්මන සදහායි”
“Tharu Minisa”

  • Pubudu Siriwansa