තොරතුරු තාක්ෂණය  ඉල්ලා සිටින්නේ වඩාත් වෙනස් ආකාරයක ආර්ථික, දේශපාලනික, සමාජීය මෙන්ම අවසාන ලෙස සංස්කෘතික රටාවකි. එය ප්‍රථම වතාවට මෙතෙක් මිනිස් වර්ගයා පාලනය කල ප්‍රධාන සාධකයන් දෙකක් වූ දුර සහ කාලය ඉක්මවා අවසන්ය. එය හුදු තවත් තාක්ෂණයක් ලෙසට පමනක් සීමා නොවන මහා ශක්‍යතාවයකින් යුත්ත බව යුගයක් තම නමින් නම් කරවා ගන්නට සමත් වීමෙන්ම ඔප්පුවේ. එය තවදුරටත් වෙනම උපාංගයක් ලෙසට නොව දෛනික ජීවිතය වටා ඇති බොහෝ උපකරනටන්ට සංයුත්තව පැමිනෙන වෙනම උපකරනයක ස්වභාවයෙන් හැකියාවක් ස්වභාවය දක්වා වෙගයෙන් විස්ථාපනය වෙමින් පවතියී.