අපි තවමත් පසු කරමින් සිටින්නේ මිනිසුන් හා තිර අතර පහසුව හෝ ගැටලුව ලෙසට තේරුම් ගන්නා භාවිතාවන් අතර ගත කරමින් සිටින කාලයයි. සමහර විට අප තැති ගන්වන කාරනාව වන්නේ එලබෙමින් ඇත්තේ භාවිතාව සිරුර මතුපිට පසු කරමින් සිරුර තුලට සංයුත්තවන කාලයයි. සමහර විටක ඔබේ එක් ඇසක් ස්වභාවික එක ලෙසටම තිබෙන අතර අනෙක් ඇස ඔබේ ඇස් කෝනයෙන් ක්‍රියාත්මක වන හුරු බුහුටි කැමරාවක් වන කාලය එතරම් ඈතක නොවිය හැකියි. ඔබගේ ජීව විද්‍යාත්මක ඇස සුපුරුදු ජීවිතය ගෙන අතරම තාක්ෂනික ඇස දෛනික ජීවිතය පටිගත කරමින් සම්බන්ධිත පරිගණක ඔස්සේ ඒවා විශ්ලේෂනය කරමින් ජීවවිද්‍යාත්මක ඇසේ පැලඳි අමතර දත්ත කාචය ඔස්සේ ඔබව සැබෑ ලොවත් ඒ මත දිග හැරෙන තොරතුරු ලොකයත් අතර දෝලනය වන කාලය වේගයෙන් සූදානම් වෙමින් තිබෙනවා. ඇත්තම තත්වය තමයි මේවා විද්‍යාත්මක ප්‍රබන්ධ හා සාර්ථකව අත්හදා බලන ව්‍යාපෘති අතර වන තත්වයන් වීම. – Pubudu Siriwansa