බොහෝ විට වඩාත් පීඩිත කම්කරුවා හා එම පීඩිත බවේ සාර්ථකම පොදුගුනාකාරය හමුවෙන්නේ හා ප්‍රායෝගික වන්නේ රුසියාව වැනි රටවලින් විය හැකියි. අනෙකුත් බොහෝ මතවාදී ආනනනයන් සේම ලංකාවට සමාජවාදය නොගැලපෙන්නේ, එය ඉල්ලා සිටින සධකයන් මෙහි නොවීම නිසා විය නොහැකිද? තම අධ්‍යාපනික හෝ වෙනත් සංචාරත් සමග මේවා මෙහාට උස්සන් ආ මහත්වරුන්ට අවසානයේ සිදුවෙනවා මේවා ලාංකික සැබෑ සමාජය තුල සාර්ථකව වරනගාගන්නට බැරි වෙනකොට වෙනත් එලියේ වන යක්ෂයන් ගැන කථාකර හෝ “බලහත්කාර වර නගා ගැනීමකට යන්න”. අවසානයේ ලංකව තුල අනෙකුත් බොහෝ ආනයනයන් සේම මාක්ස්වාදයත් ලංකාවේදී “වාතයක්” වෙනවා සේම කෘතිමව එය වරනග ගන්නට භාවිතා කල යක්ෂ, භූත භීතිකාවන් විසින් ලාංකීය ජන මනස තුල ගැබුරු තුවාල සටහන් කරනවා. අවසානයේ හික්මවා ගත යුතු ධනය ගැන මෙන්ම දේශපාලණය ගැනද “භීතික” සමාජයක් පමනක් ඉතිරිවෙනවා.
– Pubudu Siriwansa