ජර්මානු ආයතනයක් පවසන්නේ නගරය පුරා විසිරී ඇති ගොඩනැගිලි අතරින් ගමන් කරමින් ඒවායේ නෙක කටයුතු සදහා භාවිතාකරන්නන් සදහා අඩු බල වැයකින් ගමන් පහසුව සැලසිය හැකි විදුලි සෝපාන වල පැමිනීමකට තමන් කටයුතු කරමින් සිටින බවකි. Thyssenkrupp නම් ආයතනයක් මෙසේ යෝජන කරමින් පැහැදිලි කරන්නේ දැනට භාවිතාවන වසර 160ක් පමන පැරනි ඉහල පහල පමනක් ගමන් කරන elevator system වෙනු වට මෙම MULTI system ඔස්සේ linear motor technology ආකරයට magnetic levitation trains ස්වභාවයේ භාවිතාවක් ගෙනෙනු ඇති බවකි. මෙම ශතවර්ෂය අවසන් වන විට ලොව ජන ගහනයෙන් 70% පමන නාගරික උස ගොඩ නැගිලි කරා සංක්‍රමනය වීමත් සමග මෙවෑනි භාවිතාවක් අත්‍යාවශ්‍ය වනු ඇති බවයි. දැනට භාවිතාවන 300 Kg වෙනුවට 50Kg බරකින් වන සැහැල්ලු නිමැවුම අඩු බල වැයකින් කාර්යක්ෂමව නගර වැසියන් ව උස් ගොඩ නැගිලි අතරවන ගමනා ගමනයට සහය වනු ඇති බවටයි බලා පොරොත්තුව වන්නේ.