නිරෝගී මෙන්ම වේගවත් වෙබ් සැරියකට පරිගණකයේ බ්‍රවුසරය වැදගත්ම සාධකයකි. search වල සිට chat, email, shop, bank, read the news මෙන්ම watch videos online දක්වා වන බොහෝ කටයුතු වලදී වැදගත් වන මෙම මෘදුකාංග අවශ්‍යතාවය සදහා Google Chrome මෘදුකාංගය යොදා ගැනීම පිලිබදව විචාරරකයින් සරලව හඳුන්වන්නේ faster,safer හා easier විසදුමක් ලෙසටය. එහි වන සරල පැහැදිලි UI මෙන්ම වැඩිපුර භාවිතාවන වෙබ් අඩවි සදහා නැවත පිවිසෙන්නට Thumbnails සමග වන පහසුව වැනි බොහෝ ප්‍රායෝගික කාරනා මෙම මෘදුකංගය සමග වෙයි. ප්‍රකට WebKitමත ගොඩනැගෙන මෙම බ්‍රවුසරය සමග JavaScript engine (V8) ය වඩාත් වේගවත් බ්‍රවුසර ක්‍රියාකාර කමකට සහය වනු ඇත. පහත දැක්වෙන සබදතාවය ඔස්සේ පිවිසීමෙන් එම මෘදුකාංගයේ නවතම සංස්කරනය ඔබටත් ලබා ගන්නට හැකි වනු ඇත.

http://dl.google.com/chrome/win/39.0.2171.95_chrome_installer.exe

http://cache.pack.google.com/edgedl/chrome/win/24C7E2C109DDFCC6/39.0.2171.95_chrome_installer.exe