වෙබ් අවකශයේ නිර්මාතෲ (Sir Tim Berners-Lee) පවසන්නේ තමන් හා කන්ඩායමක් එකතුව වඩාත් සාධාරන වෙබ් අවකාශයක් සදහා කටයුතු කරමින් සිටින බවකි. ඔහු පැහැදිලි කරන්නේ ක්‍රමයෙන් වෙබ් අවකාශයේ ගැවැන දත්ත වල අයිතිය ක්‍රමයෙන් වඩාත් බලවත් අයතනයන් සතුවෙමින් තිබීම තමන් නිරීක්ශනය කරමින් සිටින බවයි. එතුමන් යෝජනා කරන්නේ භාවිතාකරන්නන් හට වඩාත් සධාරන ලෙසට තමන් ගේ දත්ත සමග කටයුතු කිරීමේ අයිතිය නැවත තහවුරු කරගන්නට අවශ්‍යවන කාලය පැමිනෙමින් ඇති බවයි. තමන් Massachusetts Institute of Technology (MIT) සමග කටයුතු කරමින් දැනටමත් මෙම නව ප්‍රවනතාවය තහවුරු කරන open-source project “Solid” ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින බවට පවසනවා.
ලොව පුරා හදාරන්නන් විසින් පෙනවා දෙමින් සිටින්නේ වේගයෙන් දත්ත වල පෞද්ගලික අයිතිය පුදගල අර්ථයෙන් බැහැර වෙමින් ඒකාධිකාරීන් වෙතට අත්වෙමින් තිබන අතර විටක ඒවායේ සාධාරන අයිතියට එරෙහිව පවා පහසුවෙන් ඒවා භාවිතා කිරීමේ හැකියාව නිර්මාණය වෙමින් තිබෙන බවයි. විවිධ ඇප් මෙන්ම වෙබ් අඩවි විසින් මෙම ප්‍රවනතාවය පෙන්වමින් සිටින බවට ඔවුන් පැහැදිලි කරනවා.   – Pubudu Siriwansa