1930 මැයි මස 6 වන බදාදා සවස මානියම්ගම ඔරුකන්ද නැමැති තද බෑවුමක් සහිත වූ හෙල නායයාමකට ගොදුරු විය. වර්ථමාන මානියම්ගම පනාවල පාරද එයින් යට විය. අද මෙන් කදු හෙල් එලිපෙහෙලි වී නොතිබුන ඒ කාලයේ නාය යාම් දුර්ලභ සිදුවීමක් විය. එමෙන්ම මෙම සිද්දිය වඩා නොයෙක් කයි කථන්දර ඇති විය. මෙම කන්දේ පිහිටි රුක් දෙවියන් වසන විශාල රුකත්තන ගසක් කැපීම නිසා මෙය සිදුවූ බව සමහරු කීහ. ඉඩම් හබයක් නිසා විරුද්ධවූ පක්ෂයක් ජීවන් කරන ලද තෙල් කුප්පියක් ගසක දෙබලක සගවා තැබීම නිසා ඌ සිද්ධියක් වශයෙන් සමහරු සැලකූහ. කන්ද හරහා විශාල කනුවක් කැපීමත්, ඒ තුලට වතුර එකතුවීම මෙයට හේතුව වූ බවට , එදා පැවති නොයෙකුත් කථා අතර, සමහරුන් විස්වාශ කලහ. නාය යාම නිසා එක් අයෙක් මිය ගියේය. 25 දෙනෙක් නායට යට උන මුත් අසල් වාසෛඉන් විසින් බෙරා ගන්න අලදී. ගෙවල් 5ක් බිමට සමතලා විය.