ඉස්මාලයේ කඳු වැටිය පිහිටන්නේ පනාවල මාර්ගයේ බෝමලුවට මංසන්ඳියට යාබදවය. මෙම කඳු වැටියේ දුෂ්කර ගමනකින් පිවිසිය හැකි තරමක විශාල ගල් ලෙනක් පිහිටා ඇත. පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තුමෙන්තුව මගින් 70 දශකයේ සිදුකල කැනීම් මගින් අතීත මානවකයන් භාවිතාකල ගල ආයුද මෙවලම් සමග ආහාරයට ගත් සත්ත කොටස් හමුව ඇති බවට වාර්ථා වේ. මේ අවටින් බහුලව බෙලි ක‍ටු බහුලව හමුවන නිසාම ප්‍රදේශවාසීන් මානියම්ගම බෙලි ලෙන ලෙසට මෙම ස්ථානය හඳුන්වන්නට කැමති වෙති. අඩි 10x16x30 ප්‍රමානයේ මෙම ලෙන ආශ්‍රිතවම ගලා ගෙන යන සිත් කලු ජල පහරක්ද වනා තර බොහෝවිට අතීත මානවයන්ගේ ජල අවශ්‍යතාවය සපුරා ලන්නට එය භාවිතාවනට ඇතැයි සිතිය හැක. මෙම ස්ථානය ආශ්‍රිතව වසර දස දහසකට පෙර අතීත මුතුන් මිත්තන් සිටින්නට ඇති බව පිලිගැනේ.