අවිස්සාවේල්ලේ සිට කෑගල්ල දෙසට ගමන් කරන ඔබට හමුවන ප්‍රධාන නගරයක් වන්නේ රුවන්වැල්ලයි. ඓතිහාසික වටිනාකම් කිහිපයක්ම සටහන් වන නගරයක් ලෙසට රුවන්වැල්ල සැලකීමේදී රුවන්වැල්ල බලකො‍ටුව ප්‍රධාන තැනක් ගනී. කැලණි ගඟ හා ගුරුගොඩ ඔය එක්වන ස්ථානයට ආසන්නව මෙම බලකො‍ටුව වර්ථමාන රුවන්වැල්ල නගරය තුලදී පිහිටා ඇත. සිංහල රජදරුවන්ගේ මුර කපොල්ලක් ලෙසට භාවිතාවූ මෙම ස්ථානය පසුව 1594දී පෘතුගිසීන්  විසින්ද 1665දී ලන්දේසීන් විසින්ද භවිතා කොට ඇති බවට තොරතුරු හෙලිවෙයි. පෘතුගීසී නිලධාරීන් යුධ කදවුරක් ලෙසට උඩරට ආක්‍රමයේදී මෙම ස්ථානය භාවිතාකරන ලද අතර පසුව ලන්දේසීන් ශක්තිමත් බල කො‍ටුවක් ලෙසට පරිවර්ථනය කල බවටයි තොරතුරු වාර්ථාවෙන්නේ.1802දී පෙඩ්‍රික් නෝත් ඉංග්‍රීසි ආන්ඩුකාරවරයා රුවන්වැල්ල බලකො‍ටුව ශක්තිමත් කර උඩරට ආක්‍රමනය කල මුත් පසුව සිංහල භටයන් එම කදවුර විනාශකරන ලද අතර පසුව යලිත් 1815දි පමන යලිත් වඩාත් ශක්තිමත්ව අක්කර 47ක විශාල භූමි භාගයක මෙම බලකො‍ටුව ඉදිකල බවටයි වාර්හා වන්නේ. වර්ථනායේ රුවන්වැල්ල පොලිස් ස්ථානය ආසන්න්ව මෙම බලකො‍ටුවේ පැරණි දොර‍ටුව හා ප්‍රකාර බැමි දැකිය හැකිය.