හදාරන්නන් පෙන්වා දෙන්නේ වික්‍රමසිංහ සෙනවිතුමා යනු සිතාවක රාජධානියේ වඩාත් දිදුලන නමක් හිමිකරගත් සේනාධිපතිතුමෙකු වන බවය. මෙතුමක් කෝට්ටේ මෙන්ම පෘතුගීසීන්ට එරෙහිව වූ බොහෝ සටන් වලදී සීතාවක වෙතට ජය ‍රැගෙ එන්නට සමත් දක්ශතාවයක් පෙන්වූ වෙකු ලෙසටයි සැකකෙන්නේ. වරක් සීතාවකට එරෙහිවූ විදිය බන්ඩාර මැඬලීමට පැලඳ නුවරට සේනාව සමග  යන්නට මෙතුමන් කටයුතු කල අතර තවත් වරක මාතොට දිසාව යටත් කරගන්නටද මෙතුමන් කටයුතු කර ඇති බව පෙන්වා දේ. එසේම කොලඹ කො‍ටුව වැටලීමට මෙන්ම මුල්ලේරියා සටන් වලදීද මෙතුමන් අතින් ඉමහත් කාර්යභාරයක් ඉ‍ටුවූ බව ඉතිහාසය පවසන බව ඔවුන්ගේ මතයයි.