සීතාවක රජ දවස ගැන කථා කරන හදාරන්නන් පෙන්වා දෙන්නේ සබරගමු වනාන්තරවල අලි ඇතුන් බහුලව වු බවයි. යුධ කටයුතු වලට මෙන්ම බර වැඩ සදහා අලි ඇතුන් යොදා ගැනීම එකල බහුලවම සිදුවූ බවට පෙන්වා දෙන අතර කොස්ගම අකරවිට ලෙනදොර ඇත්ගාල, කඹුරාපොල අලි කඩුල්ල වැනි ස්ථාන වලින් අල්ලා ගත් අලි ඇතුන් මානියම්ගම ඇත්පංතිය ප්‍රදේශයේදී හීලෑ කරන්නට කටයුතු කල බවට පෙන්වා දෙනවා. හීලෑ ඇතුන් සදහා මෙන්ම ඇත් දළ සදහාද ඉහල මිලක් පැවති බවට පෙන්වා දෙනවා. හදාරන්නන් පවසන්නේ කුරුවේ බද්ද නමින් වෙනම දෙපාර්තමෙන්තුවක ස්වරූපයෙන් රජතුමා යටතේ අලි ඇතුන් ඇල්ලීම, හීලැකිරීම කටයුතු සදහා එකල කටයුතු කොට ඇත්ජි බවකි.
සමස්ථයක් ලෙසට සැලකීමේදී සීතාවක ප්‍රදේශය කෘෂිකර්මික අර්ථ ක්‍රමයක් මුලික ජීවනෞපාය පවත්වා ගෙන යාමට කටයුතු කර ඇති අතර පශු සම්පත, මුදු මැනික්, කුරුදු ගම්මිරිස් පොල් පුවක් මෙන්ම අලි ඇතුන් හා ඇත් දළ ද වෙළඳාම ලෙසට තොරා ගෙන සිටින්නට ඇති බවට පෙන්වා දෙනවා.