1. හංවැල්ල ඓතිහාසික දිය අගල – හංවැල්ල
2. ලෙනවර රජ මහා විහාරය – සාලාව
3. ලෙව්කේ මැතිඳු පිලිරුව – වනහාගොඩ
4. රන්මුදු ඇල්ල -තුම්මෝදර
5. හඬා වැටෙන ඇල්ල – තුම්මොදර
6 එළුවාගල කන්ද – පල්ලේවාසල
7. කොඩිකන්ද
8. විජේසුන්දර වලව්ව – කොස්ගල
9. බොරළුගොඩ වලව්ව බොරළුගොඩ
10 පොන්නම්බලම් වලව්ව -සිරිනිවාස වත්ත
11. ලන්සියාගල කන්ද – දිග්දෙනිය
12. අයර්වත්තේ ගල්ලෙන් බංගලව
13. උඩගම් කන්ද
14. උඩගම ජලාශය
15 මඩකඩ ඇඳවල දොල
16 ලබුගම් කන්ද
17. බිසව් නාපු දොල
18 කිරිමැට්ට කන්ද