ව්‍යාපාරිකයෙක් හුඳු ව්‍යාපාරික දක්ෂතාවයම රටක් පාලනය සදහා දායක වීමට සැහේද යන්නද වැදගත් ගැටලුවක් වෙමින් තිබේ. නැතිනම් රටක් පාලනය වීම යනු ව්‍යාපාරික මධ්‍යස්ථානයකට වඩා සංකීර්න හුඳු වෙළඳ අර්ථවලට නොසැසදෙන සංස්කෘතික හා දේශපලනික අර්ථද කැටිව එන්නක් බව වටහා ගන්නට සිදුවේ.ඒවා ප්‍රායෝගික වූවද නොවුනද ලංකව වැනි සංස්කෘතික අර්ථ තවමත් නාමිකව හෝ ප්‍රබලවන රටකදී මේ බව වඩාත් වැදගත් වේ. අනිත් දෙසින් සැලකීමේදී මුහුකුරා ගිය දේශපාලන අර්ථ හිඟ රටකදී තත්වය වඩත් භ්‍යානක වේ. වෙළඳපොල, රාජ්‍ය යාන්ත්‍රන, සංස්කෘතික වටිනාකම් ආදිය කිසිදු විනයකින් තොරව එකි නෙක මත පොලාපනින්නට පටන් ගැනීම එහි වන ජීවිත මත නිර්මාණය කරන්නේ මහත් ව්‍යසනයකි. තාක්ශනික අර්ථ යනු කෙසේ හෝ ආර්ථික ඉලක්ක වෙත ගලපාගන්න විවෘත වන අවකාශයක් නොවේ. අවසානයේ නිර්මාණය වන්නේ සංකීර්න අවභාවිතාවකි. රටක් ලෙසට වඩාත් ලිහිල් ලෙසට හා නිරෝගීයව නව ලෝකය වෙතට විවෘත වීම වෙනුවට සගවන විකෘතිය සිත්සේ ඔඩුදුවන්නට අවස්තාව දීමකි.
Pubudu Siriwansa