පරිගණක උපාංග පිලිබදව නිරන්තරයෙන් චලනය වන්නට අවශ්‍ය එක් මානයක් වන්නේ වඩාත් කුඩා බව දෙසටය.  හදාරන්නන් පෙන්වා දෙන්නේ Transistorය යනු මෙහිදී එක් ප්‍රධාන පාලනය කරන්නෙකි. නැනෝමීටර පහ යනු කලක සිටිම මෙහි එක් පාලනීය සාධයක්ව පැවතුනි. මෑතකදී අවධානයට ලක්වූ එක් ප්‍රධාන හැරවුම් ලක්ෂයක් වූවේ molybdenum disulfide නැතිනම් MoS2 ය. පෙර කී සීමාව ඉක්මවන්නට මෙම නව පැමිනුම සමත්වෙමින් ඇති බවටයි දක්නට ලැබෙන්නේ.  සිලිකන් මූලිකව ට්‍රන්සිස්ටරය නිර්න්මාණය වීමේදී 5nm ඉක්මවීමේදී සිදුවන  randomly leak across a transistor හානිය හමු නොවෙමින් වඩාත් කුඩා ට්‍රාන්ස්සිස්ටරයකට පැමිනෙන්නට මෙම නව හමුවීම උපකාර වනු ඇති බවටයි මේ වන විට හදාරන්නන්ගේ බලපොරොත්තුව වන්නේ. Moore’s Law යලිත් සක්‍රිය කරවන්නට සමත් වනු ඇති බවට බලපොරොත්තු වන මෙම හඳුනා ගැනීම තවමත් අත්හදා බැලීමේ මට්ටමක පැවතුනද සාර්ථකව ඉදිරියට යමින් පවතිනවා.