මාදම්පේ තනියවල්ලභ කුමරුගේ දුව වන සමුද්‍රා දේවී කුමරිය සෝල් කුමරෙකු හා විවාහ වීමෙන් උපන් වීදියේ බණ්ඩාර හා තම්මිට බණ්ඩාර යන දෙදෙනා ගෙන් වැඩි මහලු වීදියේ බණ්ඩාරට බුවනෙකභාහු රජුගේ දුවනිය පාවා …

Continue Reading