සමහර රාත්‍රීන් මහත් ශාන්ත බවක් ගනී. ආශ්‍රම කඳු මුදුනතදී එය දිව්‍යමය අත්දැකීමකි. නෙත් මානය පුරාවට විහිදෙන නිදහස මහත් සමාධියක් නිර්මාණය කරදෙයි. ජීවිතයේ ඔබ මොබ මනස් සක්මනකට එය තෝතැන්නක් බඳුය. සියලු …

Continue Reading