ප්‍රකට Biostar වෙතින් හඳුනවා දෙන “SUPER LAN Surge Protection,” අංගය ඔස්සේ Biostar Motherboards වලට සංයුත්තව එන Built-in LAN Protection අංගයක් වේ. ඔවුන් පැහැදිලි කරන්නේ lightning ඇතුලු අනෙකුත් විදුලි අනතුරු අවස්ථාවලදී Pc යන්ත්‍රය ‍රැක ගැනීම සදහා UPS backup power supply සමග built-in surge protection බවක් එක්කර ගන්නවා සේම එහි LAN වල ආරක්ශාව සදහා chip පතක ඔස්සේ electrical stability බවක් ගෙනෙන්නට තමන් කටයුතු කරන බවකි. ඔවුන් පවසනවා මෙම අනව ආරක්ශාව සමග තම තරග කරුවන්ට වඩා හහර ගුනයක lightning strikes සහ electrical surges අවස්ථවලට සාර්ථකව මුහුනදීමේ හැකියාවක් තම නිෂ්පාදන වලට පැමිනෙනු ඇති බවයි. එම ආයතනය මෙම හැකියාව USB සදහාද අදාල වන්නේද නැද්ද යන්නන්ක් තවම පැහැදිලි කර නැති අතර බහුල LAN පෝර්ට් සදහා වන හානියයක් සමබන්ද යෙන් මෙම පැමිනීම භාවිතකරන්නන්ගේ සතුටට කරුනක් වනු ඇත.