@@@@@@@@හෙට දිනක බිහිවෙතැයි “මනස් චිත්‍රනය” කරනලද සැබෑ මිනිස් දත්යන්ගෙන් සුසැදි දත්ත මිනිසා පිලිබදව අඳිනලද වචන සිත්තමේ පෙර සංස්කරනය කියවන්නට එන්න යැයි කෙරෙන ගෞරවනීය ආරාධනාවයි මේ.. @@@@@@@
නෙක වර්ණ ගැන්වී ඇති වලකුලු පොදිවලින් ගැවස ගත් සැදෑ අහසට ඔහු මහත්සේ ප්‍රිය කලාය.සක්මන් මලුව කෙරව ඇති කුඩ ගල් ආසනය මත වාඩිවී ඒ අපූරු සොබා චිත්‍රයේ රස විදින්නට කවදත් ඔහු ප්‍රිය කලාය. තම ආශ්‍රම ජීවිතයට දෙවසරක් පිරී ඇති බව දහවල් කාර්යාල අඩහෝරාවේදී ටීටා පරිගණකය දැන්වූ විට එකවරම පිලිගැනීමට නොහැකි තරම් විය. ඔහු අවසන් වරට …

Continue Reading