සාම්ප්‍රධායිකව කවුළුවක් ඔස්සේ ඉටුකරගත් බැංකු අවශ්‍යතාවයන් බොහොමයක් ATM / CDM යන්ත්‍රයකට ඌනනය වෙමින් එම ගොඩනැගිල්ලේ ආලින්දයටත් ඉන් නොනැවතී ස්මාට් දුරකථනයක ස්ථාපිත ඇප් එකක් ඔස්සේ අත්ල මතට පැමිනීමත් ඩිජිටල්කරනගේ විසිතුරු අත්දැකීමක් වෙමින් ඇත.
“Tharu Minisa”

  • Pubudu Siriwansa