ක්‍රමයෙන් ඩිජිටල් කරනයට යොමු වෙමින් ඇති බැංකු භාවිතාව පැහැදිලි කරගැනීමේදී හමුවන සරලතම පලමු භාවිතාව වන්නේ SMS Banking පහසුවයි. මෙම පහසුව ඔබගේ බැංකුව ඔස්සේ සක්‍රියකරගත් විට ගිනුමෙහි වන සියළු මුදල් චලනයන් ක්ෂනයකින් දැන ගැනීමේ හැකියාව ලැබේ. මීට අමතරව එක් එක් බැංකු විසින් සමපයන පහසුකම් රාශියකි. ගිනුමේ ක්ශේශය SMS එකක් හරහා ලබා ගැනීමේ සිට ගිනුමකින් ගිනුමකට මුදල් හුවමාරු කර ගැනීම, බිල්පත් ගෙවීම වැනි ආකාරවල සිට ඉහලට විය හැක. කෙසේ වෙතත් අද වන විට ඔබගේ බැංකු ගිනුමට ඔබගේ ප්‍රධාන ජංගම දුරකථන අංකය සම්බඳ කොට තැබීම පහසු මෙන්ම ඉහල ආරක්ෂිත පියවරක් වනු ඇත.
Digital Banking

Pubudu Siriwansa