දෑ ඩිජිටල්කරනය නම් සාධකය මිනිස් කථාන්දරය තම තාක්ෂණික සංස්කෘතිය කරා රැගෙනයාම තීවර කර ඇත. එලබෙන දශකයේ සංස්කෘතික හැඩය දෙස තවමත් හදාරන්නන් දක්වන විවෘත බව මීට හොඳම උදාහරණයකි. අපූරුතම කාරනය නම් මෙතෙක් මිහිමත මිනිස් කථාන්දරයේ තීරනාත්මකම හැරවුම එය වන්නට ඉඩ ඇති බවයි. සමහර විටක ඔවුන්ගේ ජීවවිද්‍යාත්මක සාධකයේ මූලික බව කියවෙන අවසන් පරිච්ඡේදය ඉන් ඔබ්බට ඇරබෙනු ඇත.
“Tharu Minisa”

  • Pubudu Siriwansa