මෙම DVDStyler මෘදුකාංගය ඔබගේ පරිගණ්කය ඔස්සේ වඩාත් විධිමත්ව DVD තැටියක් වෙතට ගොනු burning කිරිමට පමනක් නොව standalone ආකරයේ DVD playerයක් ඔස්සේ ඒවා නරබන්නට හැකි වන ආකාරයට Burning කරන්නට මෙන්ම interactive menus ආදිය එක් කරමින් වඩාත් විධිමත් වෘතීය පෙනුමකින් එය කර දෙන්නටත් හැකි නොමිළේ පැමිනෙන විවෘත මෘදුකාංග මට්ටමේ නිකුතුවකි. සංයුක්තව පැමිනෙන menu templates ඔස්සේ තොරා ගන්නටත්, photo slideshow නිමවා ගන්නටත්, ඒවාට subtitle හෝ audio tracks එකතු කරන්නටත් ඇතුලු බොහෝ හැකියවන් සමග එන මෙම මෘදුකාංගයේ නවතම සංකරනය පහත දැක්වෙන බැඩ්දියාවන් ඔස්සේ පිවිස ලබා ගන්නට හැකි වනු ඇත.

DVDStyler 2.9 | Portable

DVDStyler 64-bit | Portable

DVDStyler Other Operating Systems