අන්තර්ජාල භාවිතාවේදී “Download” නිරන්තරයෙන් වන අවශ්‍යතාවයකි. බොහෝ බ්‍රවුසර සමග පැමිනෙන මේ සදහා සහය වන මෘදුකාංග තිබුනද වඩාත් වේගවත් බාගත කිරීමක් සදහා අමතර පහසුකම් සමග වන download accelerator මෘදුකාංගයක් ස්ථාපනය කර ගැනීම භාවිතාකරන්නන් පෙලබීම නිතර දැකිය හැක. විටක මේ සදහා මිලඳී ගත යුතු මෘදුකංගයක අයතා සංක්‍රිය කිරීමක් සහිත මෘදුකාංග භාවිතයට පෙලබීමෙන් තම සමස්ථ පරිගණකයම අනතුරට පත්කර ගන්නා භාවිතාකරන්නන්ද දක්නට ලැබීමද සුලබව අත්දැකීමක් බව පරිගනක පිලිසකර සේවා සපයන්නන් පවසයි. multi-threaded technology සමග ඔබේ සබඳතාවයේ network bandwidth සමග උපරිම කාර්යක්ෂමතාවයෙන් ක්‍රියා කරන මෙම මෘදුකාංගය නොමිළේ භාවිතයට පැමින ඇති මෘදුකාංගයක් වීම වඩාත් පහසුවක් වනුඇත. lost connections, crashes, වැනි අවස්ථාවකදී ස්වංක්‍රීයව recover වීම මෙම මෘහ්ඩුකාංගය සමග කටයුතු කිරීමේදී පැමිනෙන අමතර පහසුවක් විය හැක.

http://www.eagleget.com/