මේ වන විටත් Microsoft ආයතනය තම මීලග ප්‍රධාන මෙහෙයුම් පද්ධතිය සදහා එනම් Windows 10 වෙතට පැමිනෙන්නට නියමිත Redstone update(අභ්‍යන්තර නාමය) වල පෙර නිකුතුවක්   build 14316 ලෙසට නම් කොට Windows Insiders  එනම් පැමිනෙන්නට නියමිත සංස්කරන පෙර අත්හදා බැලීම සදහා ඉදිරිපත්ව ඇති භාවිතාකරන්නන් සදහා නිකුත් කොට තිබෙනවා. මේ සමග පැමින ඇති තවත් අංගයක් ලෙසට Edge browser update  එකක් ලෙසට විත් ඇති භාවිතයේදී බැටරි බලය වෙතට සැලකිය යුතු බල පෑමක් කරන Flash වලින් ක්‍රියාත්මක වන වෙබ් අඩවි තුල වන අංගයන් පාලනයට වන පහසුව හදාරන්නන්ගේ අවධානය දිනාගෙන තිබෙනවා. ඔවුන් පැහැදිලි කරන්නේ වෙබ් පි‍ටුවක වන Flash අංගයන් සම්පූර්නයෙන් වලකාලීමේ සිට පාලනය කිරීමේ හැකියාවක් තිබීම භාවිතාකරන් හට පහසුවක් වනු ඇති බවයි. මේ වන විට බොහෝ  Flash based ads ලෙසට වන භාවිතාවන් HTML5 වෙතට පරිවර්ථනය කරන්නට එම දැන්වීම් කරුවන් බහුලව කටයුතු කරමින් ඇති අතර 2017 වන විට Google ආයතනයද Flash භාවිතාව වෙතින් ඉවත්වන්නට සූදානම් වන බව්ටයි පැහැදිලි කරන්නේ.