ඔබගේ පරිගණකයේ දෘඩ තැටිය(Hard Drive) පරිගණක භවිතාවෙදී බොහෝ තොරතුරු ඔබ දැනුවත්ම මෙන්ම නොදැනුවත්වම ‍රැදවෙන ස්ථානය වේ. ඔබ මෙහි වන දත්ත ගොනුවක් මැකීමේදී සිදුවන්නේ file system table වලින් එම ගොනුව පිලිබදව තොරතුරු මැකීයාම මිස එම තැටිය මත වන තොරතුරු ගොනුව මැකීයාම නොවන අතර පසුව එම තැටිය බාහිර අයෙකු අතට පත්වීමකදී මෘදුකාංග ක්‍රම වේදයක් හරහා පෙර කී ගොනුව නැවත අත්පත්කර ගන්නට ඔහුට අවස්ථාවක් ලැබේ. විටක එම තොරතුරු ගොනුව මත වෙනත් ගොනුවක් සටහන් වීමේදී පෙර කී ගොනුව නැවත අත්පත් කර ගන්නට හැකි බව වඩාත් අඩු වුවද සංකීර්න ක්‍රමවේද ඔස්සේ ඒ සදහා අවස්ථාව නැතිවාම නොවනු ඇත. විවෘහ මෘදුකාංගයක් ලෙසට පැමිනෙන මෙම මෘදුකාංගය මේ සදහා විසදුමක් ගෙනෙන අතර ඔබට ඔබගේ දෘඩ තැටියේ වන තොරතුරු ඉවත්කර දමන්නට අවශ්‍ය වන විටදී overwriting කිරීම ඔස්සේ එම කටයුත්ත කර දෙන්නට සහය වන සාර්ථක මෘදුකාංගයක් ලෙසට පැමින තිබේ. එම මෘදුකාංගය නිෂ්පාදකයින් පවසන්නේ එය XP ( Service Pack 3) වල සිට Windows 7 දක්වා මෙහෙයුම් පද්ධති සමග සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක වන බවකි.

http://sourceforge.net/projects/eraser/files/Eraser%206/6.2/Eraser%206.2.0.2962.exe/download