පලවන නවතම තොරතුරු වලට අනූව කිය වෙන්නේ Facebook වෙතින් Android app සදහාද  live streaming අංගය මේ වන විට මුදා හැරෙමින් ඇති බවයි. ගෙවී ගිය මාසයේදී iOS app සදහාද මෙම live streaming අංගය මුදා හරින්නට facebook ආයතනය කටයුතු කොට ඇති අතර සමස්තයල් ලෙසට තම මොබයිල් ඇප් සදහා  Live Photos, මෙන්ම නව reactions button හඳුන්වාදීම සිදුකරනු ලැබුවා.  ආයතනය පැහැදිලි කරන ආකාරයට  Twitter වල Periscope app ආකාරයට Live Video button සංක්‍රිය කිරීමකින්  Update Status area වල සිට මෙම නව පහසුකම ලබෙන අතර පෙර කී අංගයේදී ( Periscope app) නොලැබෙන ලෙසට එසේ සජීවීව මුද අහැරුනු වීඩියෝවක් පසුව නැරබීමට ද හැකිවන ලෙසට අඩවියෙහි ගබඩා වීමටද සිදුවන බවටයි කියවෙන්නේ. ආයතනය සැලසුම් කර ඇති ආකාරයට එල බෙනසතිය වනවිටUS වල සියලුම Android භාවිතාකරන්නන් සදහා මෙම පහසුව මුදා හැරෙන අතර ඉන් අනතුරුව ක්‍රමයෙන් අනෙකුත් භාවිතා කරන්නන් සදහාද මෙම පහ්සුව [පැමිනෙනු ඇති බවටයි බලාපොරොත්තුව වන්නේ.