ආරක්ශක මෘදුකාංග අතර කීර්තිමත් අතීතයක් වන මෘදුකාංගයක් ලෙසට Norton පිලිගැනේ. එම ආයතනය තම Norton AntiVirus 2014 මෘදුකාංගය හය මසක අත්හදා බැලීමේ සංස්කරනයක් ලෙසට මේ වන විට භාවිතාකරන්නන් වෙතට නොමිළේඅ ලබ දෙමින් සිටිනවා. කිසිදු අයතා සංක්‍රියකර ගැනීමේ ක්‍රමවේදයකින් තොරව online installer (537KB) ඔස්සේ ස්ථාපනය කර ගන්නට හැකි මෙම සංස්කරනය ස්ථාපනයේදී පෙර Norton සංස්කරනයක් ස්ථාපනය නොකරන ලද පරිගණක සදහා ගැටලුවක් නොව්නා බවටයි පැහැදිලි කෙරෙන්නේ. Windows XP, Vista, 7, and 8 (32-bit and 64-bit) මෙහෙයුම්පද්ධති සදහා සූදානම්ව පැමිනෙන මෙම ආරක්ශක මෘදුකාංගය ස්ථාපනයෙන් පසුව තම Email ලිපිනයක් සමග අනෙකුත් තොරතුරු ලබා දීමෙන් භාවිතාවට ලබා ගත හැකි බවටයි විස්තර කෙරෙන්නේ.
ඉවත්කිරීමට අපහසු ආසාධිතයන් ඉවත්කර දෙන්නට වැඩි ප්‍රවනතාවයක් දක්වන ආරක්ශක මෘදුකාංගයක් ලෙසට සලකන මෙම මෘදුකංගය සමග social media සමග කටයුතු වලදී ආරක්ශාව, identity thieves සදහා සුරක්ශිත බව , scam වෙබ් අඩවි වලින් සුරක්ෂිත කර දීම , social media සමග කටයුතු කිරීමේදී ආරක්ශාව වැනි බොහෝ කාරනා වලදී ආරක්ශාව සලසන බවටයි එම ආයතනය සහතික වන්නේ. මෙම භාවිතාවට අවසරය ලැබීම OEM license අකාරයේ එකක් වේ.

Setup.exe