ඔබගේ network activity පැහැදිලි කර දෙන්නට පැමිනෙන මෙම මෘදුකාංගය එම කටයුත්ත ආකාර කිහිපයක් ඔස්සේ කර දෙනු ඇත එනම් traffic type, application හා geographic location ලෙසටය. මෙම GlassWire මෘදුකංගය අන්තර්ජාල සබදතාව ඔස්සේ ඔබේ පරිගණකය යවන Data සදහා මැදිහත්වන applications ගැන මෙන්ම ඒවා සම්බන්ද වන hosts මොනවාද යන්නත් පැහැදිලි කර දෙනු ඇත. එසේම මෙම මෘදුකාංගය threats මට්ටමේ ඇති domains හෝ IP addresses පිලිබදවද, networking system file වල සිදුවන වෙනස් කම් පිලිබදවද , application මෘදුකාංගවල සිදුවන වෙනස්කම් පිලිබදවද, ARP spoofing පිලිබදව මෙන් වන අනතුරුදායක භාවයන් පිලිබදව අවදියෙන් සිටීම සිදුවනු ඇති බවටයි විස්තරකර සිටින්නේ.ඔබ පරිගණකය සමග කටයුතු කරන වෙලාවේදී පමනක් නොව පරිගණකයෙන් ඉවත්ව සිටින වෙලාවේදී පවා Network මට්ටමින් එහි සිදුවන ක්‍රියාකාරකම් GlassWire’s graph ඔස්සේ පැහැදිලිව දකින්නට හැකි වනවා සේම ඒවා විස්තර කර දෙන්නට මෙම මෘදුකාංගය සමත්වනු ඇත. මීට අමතරව ඔබ අකමැති කටයුත්තක් Network මට්ටමින් සිදුවන විට එය වලකා ලන්නට මෙ මෘදුකාංගය සමග එන free firewall manager සහය වීමද පහසුවක් වනු ඇත.

https://www.glasswire.com/download/GlassWireSetup.exe