ඔබගේ පරිගණකය සමග දෛනිකව සිදුවන search, chat, email, shop, bank, news, videos online වැනි බොහෝ කටයුතු වලදී මැදිහත්වන Browser මෘදුකාංගය ඉතා වැදගත් අංගයකි. ආරක්ශාව, වේගය, සුමට ක්‍රියාකාරීත්වය වැනි අංගයන්ගෙන් සැලකිමේදී Google Crome මෘදුකාංගය වෙතට භාවිතාකරන්නන්ගෙන් ලැබෙන්නේ අනෙකුත් බ්‍රවුසරයන් සමග සැලකීමේදී ප්‍රධාන තැනකි. address bar වෙතට ඔබ සටහන් කරන URL එකක් සදහා එසැනින් ප්‍රථිපල පි‍ටුව ගෙන එන්නට, Thumbnails ඔස්සේ පෙර පිවිසි වෙබ් පි‍ටුවකට පහසුවෙන් නැවත පිවිසෙන්නට අවස්ථාව ලබා දීම ඇතුලු බොහොමයක් පහසුකම් ගෙනෙන මෙම බ්‍රවුසර මෘදුකාංගය සමග JavaScript engine (V8) වැනි නවීන දියුනු කිරීම් සමග වන නිමැවුම වඩාත් පහසුවක් වනු ඇත. මීටත් අමතරව මෙම බ්‍රවුසරය සමග වන full-page translation පහසුව, විශාල ප්‍රමානයක තේරීම් අවස්ථා සමග වන apps, extensions, themes වැනි පහසුකම්ද වන අතර මෙම නව නිකුතුව සමග වඩාත් නවීනතම Adobe Flash සංස්කරනය වීම ආදීය වඩාත් සුරක්ෂිත වෙබ් සැරියකට ඔබට සහය වනු ඇත.  Google Chrome 39.0.2171.99 , Google Chrome Offline Installer , Google Chrome 64-bit Offline Installer| සබඳතා පිලිවලින් පහත දැක්වේ.

http://dl.google.com/chrome/win/39.0.2171.99_chrome_installer.exe

http://google.com/dl/chrome/win/E66F7CE5925733C0/39.0.2171.99_chrome_installer.exe

http://google.com/dl/chrome/win/293F3724FAFBA525/39.0.2171.99_chrome64_installer.exe