ආරක්ශක මෘදුකාංග සම්බන්දයෙන් කීර්තිමත් නාමයක් හිමි Kaspersky වෙතින් නොමිලේ භාවිතයට සූදානම්ව පැමිනෙන මෙම මෘදුකාංගය ඔබගේ පරිගණකයේ ස්ථාපිතව ඇති මෘදුකාංග පිරික්සමින් ඒවා නියමිත පරිදි යාවත්කාලීනව පවතීද යන්න සොයාබලන්නට කටයුතු කරනු ඇති බවටයි පැවසෙන්නේ. ඔවුන් පැහැදිලි කරන්නේ වඩාත් පහර දෙන්නන්ගේ ඉලක්ක වන Adobe Flash Player, Adobe Acrobat Reader, Java software , Mozilla Firefox, Google Chrome , Opera, VLC Media Player. වැනි මෘදුකාංග පිලිබදව කටයුතු කිරීමේ හැකියාව මෙම මෘදුකාංගය සතුව වන බවයි. වඩාත් ෂූක්ශම හා වෙගවත් මෙන්ම පහසු ක්‍රියාකාරීත්වයක් මෙම මෘදුකාංගය සමග වන බවටයි පැහැදිලි කෙරෙන්නේ

Kaspersky Software Updater 1.0.5.34 Beta