පරිගණකය සමග ඔබට ඇති ප්‍රධාන භාවිතාව කුමක් වුවද multimedia player ඔබට කලාතුරකින් හෝ අවශ්‍යවන අනිවාර්ය මෘදුකාංගයකි. ප්‍රධානමෙහෙයුම් පද්ධතිය සමගම ප්ලේයරයක් පැමිනියද සමහර විටකදී වඩාත් වැඩි ගොනු වර්ග ප්‍රමානයක් සමග කටයුතු කල හැකි වැඩි දියුනු කල ප්ලේයර මෘදුකාංගයකට ඇති අවශ්‍යතාවය නිතැතින්ම වන්නකි. Like fast video rewind, load subtitles, make bookmarks, select audio tracks and subtitles, select audio tracks and subtitles ඇතුලු භාවිතාවේදී වැදගත් වන බොහෝ පහසුකම් සමග පැමිනෙන මෙම මෘදුකාංගය  DVD/Blu-ray , MKV/OGM/MP4 සදහාද සහය දක්වන්නකි. මෙම මෘදුකාංගයටම ගොනුවී පැමිනෙන codecs හෝ මෙහෙයුම් පද්ධතිය සමග වන codecs සමග ක්‍රියාත්මක කල හැකි මෙය තවත් බොහෝ පහසුකම් සමග වන හා සම්පූර්නයෙන්ම නොමිලේ භාවිතාකල හැකි මෘදුකාංගයක් විමද වැදගත් කරුනක් වනු ඇත. ( Light Alloy )

http://www.fosshub.com/Light-Alloy.html