මෙම මෘදුකාංගය compact multimedia player එකක් ලෙසට පිලි ගැනේ. විශේෂයෙන් පරිගණයෙන් අඩු පහසුකම් ලබමින් උවත් වේගවත් ආරම්භයක් මෙන්ම බොහෝ ගොනු වර්ග සමග සහයෝගයෙන් කටයුතු කරන්නට සමත් player මෘදුකාංගයක් ලෙසට එය පිලි ගැනේ. සරලව කටයුතු කල හැකි බොහෝ සැකසුම් එනම් fast video rewind, load subtitles, make bookmarks ,screenshots, DVD/Blu-ray හා MKV/OGM/MP4 සදහා සහය දැක්වීම වැනි බොහෝ කාරනා ඒ සමග වේ. මෘදුකංගය සමග එන video/audio codecs මෙන්ම අවශ්‍ය නම් system codecs සමග කටයුතු කිරීමේ අවස්ථාව මෙන්ම WinLIRC ආදී පහසුකම් රාශියක් සමග පැමින ඇති මෙම Light Alloy 4.8.8 මල්ටිමීඩියා මෘදුකාංගයේ නවතම සංස්කරනය පහත දැක්වෙන බැදියාව ඔස්සේ පිවිසීමෙන් ඔබටත් පහසුවෙන් ලබා ගන්නට හැකිවනු ඇත.

http://www.fosshub.com/Light-Alloy.html