ඔබේ පරිගණකයේ මෙහෙයුම් පද්ධතිය හැරුනු විට වඩාත් නිවැරදිව හා ස්ථාවරව ස්තාපිතව තිබිය යුතු මෘදුකාංගය ලෙසට ගැනෙන්නේ ආරක්ශක මෘදුකාංගයය. එය සංක්‍රියව තිබීම , යාවත්කාලීනව තිබීම මෙන්ම කලකට වරක් මැනුවල් ආකාරයට ක්‍රියාත්මක කරවා scane කරවීම වැනි පියවරයන් ඔබගේ පරිගණක භාවිතාව නිරෝගී එකක් කිරීමට මනා සහයක් වනු ඇත. මෙම nProtect Anti-Virus/Spyware මෘදුකාංගය Tachyon + BitDefende යන ආරක්ශක මෘදුකාංග දියුනු කිරිම දෙකෙන් නිර්මානය වූවකි. viruses, trojans, spyware, worms, keyloggers, rootkits වැනි දෛනික පරිගණක ජීවිතයේදී හමුවන බහුල malware වලින් ඔබ පරිගණකය දුරස්ථව තබා ගන්නට මෙම මෘදුකාංගය සහය වනු ඇති බවටයි ඔවුන්ගේ පොරොඳුව වන්නේ. මෙහි වන real-time scan හැකියාව සංක්‍රිය/අක්‍රිය කිරීමේ හැකියාව මෙන්ම එය ක්‍රියාත්මක විය යුතු මට්ටම තීර්නය කිරීම වැදගත් ගොනු encrypt/decrypt හැකියාව, අවශ්‍ය විටකදී ගොනුවක් permanently delete හැකියාව මෙන්ම පරිගණකයේ යහ පැවත්මට වැදගත් වන disk optimizer හා registry cleaner හැකියාවල් වලින්ද මෙම මෘදුකාංගය සමන්විතව පැමින තිබීම වැදගත් වනු ඇත.

nProtect Anti-Virus/Spyware 4.0