අපගේ මොබයිල් උපාංගයට සංයුත්තවන මොබයිල් ඇප් එක අපගේ ප්‍රධාන බැංකු භාවිතාව වීම ක්‍රමයෙන් වර්ධනය වෙමින් ඇති ප්‍රමුකතාවයකි. අදාල බැංකුවෙන් ලබා ගන්නා අවසරයකට යටත්ව සංක්‍රියකරගත හැකි වන මෙම ඇප් භාවිතාව ඔස්සේ අදාල බැංකුව සමග ඇති ගිණුම් වල ශේෂයන් වල සිට නව බැංකු ගිනුමක් ඇරබීම දක්වා නෙක සේවාවන් මෙන්ම බොහෝ විට එම ඇප් භාවිතාවටම සංයුක්තව එන ඩිගිටල් වොලට්‍ටුවක් ඔස්සේ පුද්ගල මට්ටමේ සිට ව්‍යාපාරික මට්ටම දක්වා ගනුදෙනු කිරීමේ අවස්ථාව පැමිනීම අද වන විට සරල භාවිතාවක් වෙමින් ඇත.
Digital Banking

  • Pubudu Siriwansa