භෞතිකවාදයේ හා විඥානවාදයේ මායිම් ලකුනු අවසන් කරන්නා ක්‍රමයෙන් කරලියට පැමිනෙමින් තිබෙනවා. Phygital නමින් හැදින්වෙන නව ප්‍රවනතාවය සාර්ථකව ඔබගෙන් භෞතිකයක හා වර්චුවල් නිර්මිතයක සීමාව එකිනෙක සංයෝජනය කර දමනවා.
” Pariganakaya.Com “

Pubudu Siriwansa