මෙය සරල කුඩා මෘදුකාංගයකි. එහෙත් software developers, graphic designers, home users ඇතුලු බොහෝ භාවිතාකරන්නන් සදහා බෙහෙවින් ප්‍රයෝජනවත් වන මෘදුකාංගයකි. දෛනික භාවිතාවේදී නිතර හමුවන අවශ්‍යතාවයන් වන screen capture tool, image editor, color picker, color palette, pixel ruler, protractor, crosshair වැනි කාරනා බොහොමයක් මෙම මෘදුකාංග ඔස්සේ පහසුවෙන් කරගත හැකිවීම එයට හේතුව වේ. බොහෝ විට පරිගණකය වෙනත් බරපතල ක්‍රියාකාරකන්ම් සමග සිටින අතරතුර පැමිනෙන මෙම අවශ්‍යතාවලදී fast හා quite ලෙසට භාවිතයට පැමිනීමට එයට හැකිවීම මෙම මෘදුකාංගය වඩාත් ආකර්ශනීය වීමට තවත් හේතුවක් වේ. Windows අවකාශය තුලදී ආර්ථික නොවන අරමුනු සදහා නොමිලේ භාවිතයට සූදානම්ව පැමිනෙන මෙම මෘදුකාංගයේ නවතම සංස්කරනය පහත දැක්වෙන සැබැඳියාව ඔස්සේ ඔබටද ලබාගන්නට හැක.

http://www.nteworks.com/latestdownload/picpick_inst.exe

      http://www.nteworks.com/latestdownload/picpick_portable.zip