පසු නූතන ලෝකය මත භාණ්ඬ හා සේවා අවකාශය තුල ශ්‍රීලාංකික අපගේ අනන්‍යතාවය සටහන් වන්නේ ආරම්භක ලක්ෂයෙන් බොහෝ ඈත වන විට මෙන්ම තවමත් අපගේ අභ්‍යන්තර පෙල ගැස්ම ජාතිකත්වයන් හා ආගමික පරතරයන් …

Continue Reading