ඔබේ පරිගණකයේ සිට ඔබ පරිගණකයකි දක්වා දිගුව ක්‍රමයෙන් නව සංස්කරනයක් දක්වා පැමිනෙමින් ඇතිබව පැහැදිලිය. ඉන් ඔබ්බට ඔබ ගැන නිර්වචනය “ලොවට ඔබ QR කෝඩ් එකක් පමනී” වන්නට නියමිතය.
“Tharu Minisa”

  • Pubudu Siriwansa