මෙම මෘදුකාංගය Windows Cleanup හා Optimization Tool එකක් ලෙසට නිකුත්ව ඇත. system එකෙහි මෙමරි භාවිතාව, දෘඩ තැටියේ free space ප්‍රමානය වැනි දත්තයන් විස්ලේශනය කරමින් පරිගනකය optimal performance වෙතට ගෙනයන්නට මෙම මෘදුකාංගය ක්‍රියා කරන බවටයි ඔවුන් පවසන්නේ. real-time හැදෑරීම් ඔස්සේ Cloud Performance Advisor, Cloud Security Advisor වැනි හැකියාවන් සමග පරිගණකයේ නිවැරදි ක්‍රියාකරීත්වය ලබාදෙන්නට කටයුතු කරන අතරම පරිගණකයේ ස්ථාපිතව ඇති Java, Adobe Reader, හා Adobe Flash Player වැනි නිතරම පහර දෙන්නන්ගේ අවධානය ලබා ගන්නා මෘදුකාංග පිලිබදව විමසිල්ලෙන් සිටිමින් ඒවා නිතරම යාවත්කාලීනව හා නිවැරදි සංස්කරන වලින් ඇතිව ක්‍රියාත්මක වන්නේද යන වග බලාකියා ගන්නටද මෙම මෘදුකාංග සූදානමින් සිටින බවටයි විස්තර කෙරෙන්නේ.

REBEL 1.1.2